Proje Aşamaları

1. Proje Mühendisliği (Toplam Proje Süresinin %10u) (PM) AXIONBLADE® Üzerinde Çalışma ve Eksik, Fazla Modüllerin Belirlenmesi

2. İhtiyaç Analizi (Toplam Proje Süresinin %25i) (İA) Her iki firma tarafından onaylanmış İhtiyaç Analiz Dokümanı

3. Implementasyon ve Ek Modül Geliştirmeleri (Toplam Proje Süresinin %30u) (IM) Kurulmamış ve test edilmemiş haliyle sistemin son hali

4. Müşteri Testi ve Onayı (Toplam Proje Süresinin %15i) (MT) Müşteri sitesinde kurulmuş ve test edilmiş sistem

5. Kuruluş Hazırlığı (Toplam Proje Süresinin %10u) (KH) Onaylanmış Kuruluşa Hazır Sistem

6. Kuruluş Desteği (Toplam Proje Süresinin %10u) (KD)

 

1. Proje Mühendisliği Aşaması (PM): Bu aşamanın amacı projenin tanımlanması, implementasyon planının oluşturulması, ve bir iş planı dokümanı hazırlanmasıdır.

Sonuçlar:

Proje Organizasyon Planı: kuralların, prosedürlerin, organizasyon yapısının ve projenin amacının belirlenmesi
Proje Çerçeve Planı: Projenin teknik altyapısının ve projenin çerçevesinin açıklanması
Proje Zaman Planı: Projedeki aşamalarının Ms. Project de hazırlanmış zaman planı
Proje Detay Planı: Ms. Excel de hazırlanmış gün-gün aktivitelerin ve sorumlulukların belirlendiği detaylı planlama
Hedef: Kurulmuş Bir Proje
 • Müşteri İlk Tanışma Toplantısı
 • Firmaların Dahili Proje Organizasyon Toplantısı
 • Planlama ve Proje Organizasyonu Toplantısı
 • Proje Başlangıç Toplantısı

 

2. İhtiyaç Analizi Aşaması (İA): Bu aşamanın amacı; İhtiyaç Analizi Dokümanına baz teşkil edecek Müşteri ve TRINOKS tarafından projenin nihai hedeflerine ulaşmayı sağlayacak implementasyon ihtiyaçlarının ve proseslerinin tanımlanmasıdır.

Sonuçlar :

Tanıtım Toplantısı: Müşterinin AXIONBLADE® ile ilk tanışması. Sistemin mantığının, terminolojisinin ve paketin konseptlerinin tanıtıldığı ilk toplantı. Bu toplantının bir tam gün sürmesi planlanmıştır.
Soru Cevap Toplantıları: TRINOKS proje ekibi ile müşteri tarafında projeden sorumlu proje yöneticisi, proje anahtar kullanıcıları arasında modül modül projeyi tanımlayacak soru cevap toplantıları. Bu toplantılar ile firmanın iş yapış yöntemleri tartışılacak ek yazılacak modüller belirlenecek ve nihai proje analiz ve ihtiyaç analiz raporu ortaya çıkacaktır.
Implementasyon İhtiyaç Dokümanı: AXIONBLADE® in standart çalışma modülleri ile müşteri tarafından iş yapış şekline göre değiştirilecek, eklenecek, düzenlenecek veya çıkarılacak modüllerin detaylı olarak anlatıldığı ve her iki firmanın proje yöneticisinin onayına sunulacak doküman.
Hedef: İmzalanmış Implementasyon İhtiyaç Dokümanı (İİD) Proje Takımının AXIONBLADE® Tanıma Toplantısı İİD Dokumanı
 • Deponun layoutunun alınması ve mal akışının analizi
 • Eklemeler ve Interface leri belirleme
 • Fonksiyonel Geliştirmeleri Belirleme
 • Doküman, Etiket ve Raporların Belirlenmesi
 • Site Kuruluş İhtiyaçlarının Belirlenmesi
 • Implementasyon Zamanlaması üzerine tekrar çalışma
 • İİD Versiyon 1.0 inceleme ve onaylama İİD Versiyon 1.0 Yayınlanması


3. Implementasyon ve Ek Modül Geliştirmeleri Aşaması (İM): Bu aşamanın amacı, İİD de belirlenen ek modüllerin AXIONBLADE® ’e eklenmesi, AXIONBLADE® tarafında yapılacak fonksiyonel değişikliklerin yapılması, varsa fazla modüllerin kapatılmasıdır.

Sonuç:

Sistem Konfigurasyonu: Test için gerekli düzenlemelerin yapılması, değişikliklerin, eklemelerin, eksiltmelerin ve ilavelerin belirtilmesi
Sistem Konfigurasyon Dokümanı: İİD de belirtilen sistemin son hali için yapılan düzenlemelerin belirtildiği doküman
Donanım Konfigurasyon Dokümanı: Server tarafında ve Client tarafında beklenen donanım ihtiyaçlarının belirtiği doküman Fonksiyonel
Spesifikasyonlar: AXIONBLADE® ’de ilave rapor, etiket, ve yazılım eklemelerinin belirtilmesi
Birim Testi: Her bir iş modülünün testi için gerekli verilerin belirlenmesi, case study ler hazırlanması
Entegrasyon Çalışması: ERP Sistemi ile yapılacak entegrasyonun belirlenmesi, tablo yapıları, entegrasyon şekli, veri akış yönleri, veri akış sıklığının belirlenmesi
Entegrasyon Dokümanı: Entegrasyon Çalışması sonucunda verilen kararların yer aldığı tablo yapılarının ve entegrasyon şeklinin anlatıldığı doküman
Train-The-Trainer Eğitimleri: Anahtar kullanıcıların (Key users) sistemin son hali üzerinde eğitimleri
Hedef: Test Edilmemiş Sistemin Son Hali Sistem Organizasyonu Yazılım Konfigurasyon Dokümanı
 • Fiziksel Organizasyon
 • Personel Organizasyonu Onaylanmamış Sistem ve Prosedürler


4. Müşteri Testi ve Onayı Aşaması (MT): Bu aşamada amaç, sistem ve prosedürleri onaylamak için müşterinin sistemi test etmesidir. Bu aşama Üç farklı adımı içermektedir:

 • Sistemin fonksiyonelitesinin testi
 • Entegrasyon testi
 • Yüklü hacimli veri testi (Stres Testi)

Müşteri testler sonrasında başarılı sonuçlar elde ettiğinde Sistem Kabul formunu imzalar.Bu Sistem Kabul formu ile müşteri sistemi teslim almış olur.

Sonuç :

Müşteri Onay Desteği: Proje takımı bu aşamada sistem ile ilgili konularda sorunları çözme ve araştırma konusunda destek verir. Sonuçta iyi eğitilmiş ve projenin önceki aşamalarını bilen operasyonları iyi bilen bir anahtar kullanıcı yapısı oluşur.
Sistem Kabul Formu: Müşteri tarafından projenin çerçevesinde sistemin ve prosedürlerin Kabul edildiğini bildiren imzalı onaylı form.
Hedef: Test edilmiş ve Onaylanmış Sistem ve Prosedürler
 • Tam Entegrasyon Onay Hazırlığı
 • Tam Entegrasyon Onayı
 • İmzalı Onaylı Sistem Kabul Formu Müşteri Tarafından Test Edilmiş ve Onaylanmış Sistem ve Preosedürler

 

5. Kuruluş Hazırlığı Aşaması (KH): Bu aşamanın amacı, sistemi proje olmaktan çalışan bir operasyon haline getirmek için gerekli hazırlıkları yapmaktır. Bu aşamada Müşteri daha belirleyici rol oynar. TRINOKS bu konuda fiziksel envanterin sisteme aktarımı gibi tavsiyeler verir.

Sonuç:

Hazırlık Desteği: Sistemin nihai çalışmaya başlaması öncesinde proje takımı var olan sorunların çözümü, varsa oluşabilecek darboğazlar, sistemin çalışma zamanı gibi konularda destek verir.
Geçiş Planı: Var olan sistemin kapatılarak AXIONBLADE® e geçiş için gerekli aşamaların anlatıldığı plan. Bu planda mevcut envanterin sayımı ve AXIONBLADE® e yüklenmesi gibi preosedürleri içerir.
Başla-Bekle Toplantısı: Sistemin çalışmaya başlamasından once her iki firmanın tüm proje ekibininin katılacağı başlamaya kararın verileceği , daha hala çözülmemiş konular varsa bunların belirlendiği ve başlamanın ertelenme kararının verildiği toplantıdır. Sistemin çalışmaya başlayıp başlamaması konusunda nihai kararın verileceği toplantıdır.
Hedef: Sistemin kurulması
 • Sisteme nihai verilerin girilmesi
 • Son kullanıcı eğitimi (anahtar kullanıcılar tarafından)
 • Fiziksel Envanter Sayımının Gerçekleştirilmesi ve Sisteme Aktarılması
 • Geçiş Planı Hazırlığı
 • Başla-Bekle Toplantısı Sistemin Kurulması

 

6. Kuruluş Desteği Aşaması (KD): Bu aşamanın amacı, sistemin çalışmaya başlaması ve depoda ilk çalışma esnasında destek vermektir. Bu aşama üç farklı adımı içerebilir:

 • Proje ekibi tarafından depoda destek (TRINOKS Ekibi ve Müşteri Proje Ekibi)
 • TRINOKS tarafından verilen telefon numaralarından uzaktan telefon desteği ve gerekli donanım ve yazılımların müşteri tarafından karşılanması suretiyle uzaktan bağlanma yöntemiyle yazılım ve veri tabanı desteği , ilk teşhis ve çözüm

Sonuç:

Ek İstekler Listesi: Projenin ilk çizilen çerçevesinde yer almayıp da günlük hayatta karşılaşılan ilave modül, rapor istekleri listesi. TRINOKS bu listedeki maddeler için teklif verecektir.
Hedef: Çalışan Bir Sistem
 • Depoda kuruluş desteği
 • Uzaktan telefon desteği
 • Uzaktan bağlanma yöntemiyle yazılım ve veri tabanı desteği

 

Trinoks tarafında proje ekibi dağılımı:

 • Proje Lideri (1 Kişi)
 • Sistem Yazılım Geliştirme Elemanları (1 Kişi)
 • El Terminali Yazılım Geliştirme Elemanı (1 Kişi)
 • Destek Elemanı (1 Kişi)
 • Entegrasyon Uzmanı (1 Kişi)
 • Satış ve Onay Takibi (1 Kişi)

Proje ekibinde belirtilen kişiler değişik safhalarda aynı elemanlar olabilir. Örneğin, yazılım geliştirme elemanı aynı zamanda destek elemanı olabilir. Minimum katılımcı değerleri belirtilmiştir.

 

Müşteri tarafında proje ekibi dağılımı:

 • Proje Lideri (1 Kişi)
 • Depo Amiri (1 Kişi)
 • Anahtar Kullanıcılar (3 Kişi)
 • Son kullanıcılar (5 Kişi)
 • Entegrasyon Uzmanı (1 Kişi)
 • Bilgi İşlem Lideri (1 Kişi)
 • Satış ve Onay Takibi (1 Kişi)

Proje ekibinde belirtilen kişiler değişik safhalarda aynı elemanlar olabilir. Örneğin, depo amiri aynı zamanda bir anahtar kullanıcı olabilir. Minimum katılımcı değerleri belirtilmiştir.

 

Örnek Proje Takvim Planı ve İş Çizelgesi 12 hafta süren örnek bir projenin aşamaları

1. Hafta PM

2. Hafta IA

3 4 5 6 7 8. Haftalar IM 

9. Hafta

10. Hafta MT

11. Hafta KH

12. Hafta KD

 

 • PM : Proje Mühendisliği Aşaması
 • İA : İhtiyaç Analizi Aşaması
 • İM : Implementasyon ve Ek Modül Geliştirmeleri Aşaması
 • MT : Müşteri Testi ve Onayı Aşaması
 • KH : Kuruluş Hazırlığı Aşaması
 • KD : Kuruluş Desteği

 

Not : Yukarda belirtilen proje takivimi ve iş çizelgesi yapılacak ilk PM (Proje Mühendisliği) toplantılarında ortaya çıkacaktır.

AxionBlade® Tanıtım Dokümanı

AxionBlade® Express Ürün Tanıtım Dokümanı
 

Dokümanı indir

Referans Projeler

 • Arçelik Arctic - Romanya
 • Beko LLC - Rusya
 • Sesa Elektronik - İstanbul
 • Balnak Lojistik - İzmit
 • Çobantur Boltas - İstanbul
 • Hempel Yacht - İstanbul
 • Söğütsen Seramik - Bursa
 • Petlas - Kırşehir
 • Pearson - İstanbul
 • CHT Kimya - İstanbul
 • Flormar Kozmetik - İstanbul
 • Koton - İstanbul
 • D&R - İstanbul
 • Arstil Mobilya - İstanbul
 • Paşabahçe - İstanbul
 • Datasafe - İstanbul
 • Reisswolf - İstanbul

Bize Yazın!

Bize Yazın!


Sayfa Başına Git